Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  câu hỏi
  trả lời những câu hỏi của độc giả
  bản báo cáo thú vị của anh dấy lên nhiều câu hỏi quan trọng
  dấu hỏi (?)
  Động từ
  (queried)
  hỏi
  cô ta hỏi, liệu cái đó có trễ quá không?
  nghi ngờ, đặt vấn đề nghi ngờ
  I query whether he can be trusted
  tôi nghi ngờ anh ta có thể tin cậy được không