Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác enquire)
  hỏi, dò hỏi
  inquire somebody's name
  dò hỏi tên ai
  inquire about trains to London
  hỏi về các chuyến xe lửa đi Luân Đôn
  inquire after somebody
  hỏi thăm ai
  inquire into something
  điều tra, thẩm tra
  we must inquire further into the matter
  chúng ta phải điều tra vấn đề thêm nữa

  * Các từ tương tự:
  inquirer