Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inquirer /in'kwaiərə[r]/  

  • Danh từ
    người điều tra