Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kiểm tra, xem xét kỹ
  nhân viên hải quan kiểm tra hộ chiếu của tôi một cách ngờ vực
  inspect somebody's head for lice
  vạch tóc ai để bắt chấy
  xem kỹ một vật để tìm dấu tay
  thanh tra
  inspect a school
  thanh tra trường học

  * Các từ tương tự:
  inspectability, inspectable, inspection, inspectional, inspective, inspector, inspector of taxes, inspectoral, inspectorate