Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inspection /in'spek∫n/  

  • Danh từ
    sự kiểm tra, sự xem xét kỹ; cuộc kiểm tra
    sự thanh tra, cuộc thanh tra

    * Các từ tương tự:
    inspectional