Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thám hiểm
  khảo sát tỉ mỉ
  chúng tôi đã khảo sát tỉ mỉ nhiều giải pháp cho vấn đề ấy

  * Các từ tương tự:
  explorer