Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

explorer /ik'splɔ:rə[r]/  

  • Danh từ
    nhà thám hiểm