Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inquiry /in'kwaiəri/  /'in:kwəri/

 • (cách viết khác enquiry)
  Danh từ
  sự hỏi (về ai, về cái gì)
  in answer to your recent inquiry, the book you mention is not in stock
  để trả lời thư của ông hỏi, cuốn sách ông nói đến không còn trong kho nữa
  an inquiry desk
  bàn chỉ dẫn
  sự điều tra, vụ điều tra
  on inquiry I found it was true
  qua điều tra tôi thấy rằng cái đó là đúng

  * Các từ tương tự:
  inquiry agent