Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exploration /,eksplə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự thám hiểm
  the exploration of space
  sự thám hiểm không gian
  detail exploration of a subject
  sự khảo sát tỉ mỉ một vấn đề
  cuộc thám hiểm