Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inquest /'iŋkwest/  

 • Danh từ
  (+ on, into)
  cuộc điều tra
  great (last) inquest
  (tôn giáo)
  phán quyết cuối cùng (của Chúa)