Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrutiny /'skru:tini/  /'skru:təni/

  • Danh từ
    sự xem xét kỹ lưỡng; sự khảo sát tỉ mỉ
    a close scrutiny of the election results
    sự xem xét kỹ lưỡng kết quả bầu cử