Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inquisition /,inkwi'zi∫n/  

 • Danh từ
  (+ into) cuộc thẩm vấn
  I was subjected to a lengthy inquisition into the state of my marriage
  tôi bị thẩm vấn lâu về tình trạng hôn nhân của tôi
  the Inquisition
  (cách viết khác the Holy Office) (sử học) Tòa án dị giáo

  * Các từ tương tự:
  inquisitional, inquisitionist