Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

examination /ig,zæmi'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự kiểm tra
  before we can offer you the jobyou'll have to undergo a medical examination
  trước khi chúng tôi có thể giao cho anh việc làm ấy, anh phải qua kiểm tra sức khỏe đã
  (cách viết khác exam) sự thi cử; kỳ thi
  pass (failan examination
  đỗ (trượt) kỳ thi
  an oral examination
  kỳ thi vấn đáp
  sự khám xét, sự thẩm tra
  a medical examination
  sự thẩm tra sức khỏe
  an examination of business accounts
  sự kiểm tra sổ sách kinh doanh
  (luật học) sự thẩm vấn
  under examination
  qua kiểm tra; được thẩm vấn
  the prisoner is still under examination
  tên tù còn được thẩm vấn

  * Các từ tương tự:
  examination-paper, examinational