Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

examinational /igzæmi'neiʃənl/  

  • Tính từ
    khám xét kỹ, xem xét kỹ, thẩm tra, khảo sát, nghiên cứu
    (thuộc) sự thi cử