Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

examination-paper /igzæmi'neiʃnpeipə/  

  • Danh từ
    các câu hỏi thi; các câu trả lời câu hỏi thi; bài thi