Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự thi cử, kỳ thi

    * Các từ tương tự:
    examen, examinable, examinant, examination, examination-paper, examinational, examinatorial, examine, examinee