Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều analyses)
  sự phân tích; bản phân tích
  (lý; hóa) phép phân tích
  như psychoanalysis
  in the last (final) analysis
  phân tích cho đến cùng

  * Các từ tương tự:
  Analysis (stats)45, Analysis of variance, analysis-situs