Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appraisal /ə'preizl/  

  • Danh từ
    sự đánh giá, sự định giá