Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  câu hỏi
  hỏi hàng đống câu hỏi
  question 3 is quite difficult
  câu hỏi 3 hết sức khó
  I'd like to put a question to the speaker
  tôi muốn đặt một câu hỏi với diễn giả
  vấn đề
  what about the question of security?
  về vấn đề an ninh thì thế nào?
  it's only a question of time
  chỉ là vấn đề thời gian
  sự nghi ngờ
  there is no question about his honesty
  chẳng có gì phải nghi ngờ về tính trung thực của anh ta cả
  beg the question
  xem beg
  bring something into question
  đặt (việc gì) thành vấn đề thảo luận
  call something in (into) question
  đặt thành vấn đề nghi ngờ việc gì
  tiêu chuẩn đạo đức của ông ta đã bị đặt thành vấn đề nghi ngờ
  come into question
  thành vấn đề thảo luận bàn bạc
  a fair question
  xem fair
  it is a question of
  [chỉ] là vấn đề…
  he is so talented that his success can only be a question of time
  anh ta có tài đến mức sự thành công của anh ta chỉ còn là vấn đề thời gian
  in question
  đang được đề cập đến
  where's the man in question?
  người đang được nói đến ở đâu thế?
  a loaded question
  xem load
  a moot question
  xem moot
  out of the question
  không thể được
  bỏ học đi xem đá bóng là không thể được
  a new bicycle is out of the question, we can't afford it
  một chiếc xe đạp mới là điều không thể được, chúng tôi không đủ tiền mua nó
  pop the question
  xem pop
  a (the) sixty-four thousand dollar question
  xem dollar
  there is some (no) question of
  có (không có) khả năng là
  there was some question of selling the business
  đã có khả năng là bán cửa hàng đi
  a vexed question
  xem vex
  Động từ
  hỏi; chất vấn
  I'd like to question you on your views about this problem
  tôi muốn hỏi anh về quan điểm của anh đối với vấn đề ấy
  nó bị cảnh sát chất vấn
  nghi ngờ
  tính thành thật của chị ta chưa hề bao giờ bị nghi ngờ

  * Các từ tương tự:
  question mark, question time, question-master, question-stop, questionable, questionably, questionary, questioner, questioningly