Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thảo luận, sự bàn luận, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn luận, cuộc tranh luận
  under discussion
  đang được bàn luận
  the plans have been under discussion for a year nowbut no decision has been reached
  kế hoạch đã được bàn luận cả năm nay rồi mà chưa đạt tới một quyết định nào cả