Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unthinkable /,ʌn'θiŋkəbl/  

 • Tính từ
  không thể tưởng tượng được
  defeat is unthinkable
  thất bại là điều không thể tưởng tượng được

  * Các từ tương tự:
  unthinkableness