Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incomprehensible /in,kɒmprihensibl/  

  • Tính từ
    không thể hiểu được, khó hiểu

    * Các từ tương tự:
    incomprehensibleness