Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mind-blowing /'maind'bləʊiŋ/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    gây đê mê (nói về thuốc, về cảnh dị thường)

    * Các từ tương tự:
    mind-blowing