Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illogical /i'lɒdʒikəl/  

 • Tính từ
  không lôgic, phi lý
  an illogical conclusion
  một kết luận phi lý

  * Các từ tương tự:
  illogicality, illogically, illogicalness