Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illogicalness /i'lɔdʤi'kæliti/  

  • Danh từ
    tính không lôgíc, tính phi l