Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illogically /i'lɒdʒikli/  

  • Phó từ
    [một cách] không lôgic, [một cách] phi lý