Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illogicality /ilɒdʒi'kæləti/  

  • Danh từ
    tính không lôgic, tính phi lý