Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  không chắc
  it's unlikely to rain (that it will rain)
  không chắc trời sẽ mưa
  không chắc đúng
  an unlikely tale
  một truyện không chắc đúng
  không chắc thành công
  the most unlikely candidate
  ứng xử viên không chắc thắng nhất