Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpropitious /'ʌnprə'piʃəs/  

  • Tính từ
    không tiện lợi, không thuận lợi; bất tiện

    * Các từ tương tự:
    unpropitiously, unpropitiousness