Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

objectionable /əb'dʒek∫ənəbl/  

 • Tính từ
  có thể bị phản đối; không ai ưa; khó chịu
  an objectionable smell
  mùi khó chịu
  objectionable remarks
  những nhận xét khó chịu

  * Các từ tương tự:
  objectionableness