Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpromising /'ʌn'prɔmisiɳ/  

  • Tính từ
    không hứa hẹn

    * Các từ tương tự:
    unpromisingly