Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncongenial /'ʌnkən'dʤi:njəl/  

  • Tính từ
    không hợp tính tình
    không thích hợp, không hợp (khí hậu...); ít thích thú (công việc)

    * Các từ tương tự:
    uncongeniality