Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconceivable /,iŋkən'si:vəbl/  

 • Tính từ
  khó tin
  khó tưởng tượng được
  the inconceivable vastness of space
  sự bao la rộng lớn không thể tưởng tượng được của không gian

  * Các từ tương tự:
  inconceivableness