Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbelievable /,ʌnbi'li:vəbl/  

  • Tính từ
    không thể tin được
    her excuse was frankly unbelievable
    lời xin lỗi của cô ta thực sự không thể tin được