Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overwhelming /,əʊvə'welmiŋ/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  không cưỡng nổi; rất lớn; áp đảo
  an overwhelming urge to smoke
  sự muốn hút thuốc không cưỡng nổi
  an overwhelming victory
  chiến thắng đè bẹp quân thù
  overwhelming majority
  đa số áp đảo

  * Các từ tương tự:
  overwhelmingly