Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresistible /,iri'zistəbl/  

 • Tính từ
  không chống lại được; không cưỡng lại được
  an irresistible temptation
  một sự cám dỗ không cưỡng lại được

  * Các từ tương tự:
  irresistibleness