Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đè nặng, nặng nề
  burdensome duties
  nghĩa vụ nặng nề

  * Các từ tương tự:
  burdensomely, burdensomeness