Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worrisome /'wʌrisəm/  

  • Tính từ
    (cũ)
    gây lo lắng; làm phiền