Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bothersome /'bɒðəsəm/  

  • Tính từ
    gây phiền phức; làm bực mình