Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm phiền lòng, làm khó chịu; chán ngấy
  an irksome task
  một nhiệm vụ chán ngấy

  * Các từ tương tự:
  irksomely, irksomeness