Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm phát cáu, chọc tức
  (sinh vật học) kích thích
  (y học) kích thích, làm tấy lên, làm rát (da...)

  * Các từ tương tự:
  irritatingly