Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at, under) bực mình; sốt ruột
  hành khách ngồi sốt ruột vì sự chậm trễ kéo dài
  làm trầy
  giày mới làm cô trầy da chân
  chà, xát, xoa (cho ấm)
  chafe a baby's feet
  xoa chân em bé cho ấm lên
  Danh từ
  chỗ da bị trầy

  * Các từ tương tự:
  chafer