Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  lo lắng, bực dọc, cáu kỉnh
  don't fret, we'll get there on time
  đừng lo, ta sẽ đến đó đúng giờ
  gặm, nhấm, ăn mòn
  con ngựa nhay nhay cái hàm thiếc
  gỉ đã ăn mòn hết sắt
  Danh từ
  sự lo lắng, sự bứt rứt
  Động từ
  (kiến trúc) (-tt-)
  trang trí bằng hoa văn chữ triện
  Danh từ
  phím đàn

  * Các từ tương tự:
  fret-saw, fretful, fretfully, fretfulness, fretsaw, frettage, fretted, fretwork