Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  concerned about (for something; that…)
  lo lắng; bận tâm
  I'm concerned that they may have got lost
  tôi lo là họ đã bị lạc

  * Các từ tương tự:
  concernedly