Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rối loạn tâm thần