Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  unable to do something
  không thể làm gì
  she is unable to walk
  cô ta không thể đi bộ được
  I tried to contact him but was unable to
  tôi đã cố tiếp xúc với ông ta nhưng không thể được