Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có sức mạnh
  powerless to do something
  hoàn toàn không có khả năng làm gì
  they were powerless to resist
  họ hoàn toàn không có khả năng chống lại

  * Các từ tương tự:
  powerlessly, powerlessness