Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powerlessly /'paʊəlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không có sức mạnh
    [một cách] hoàn toàn không có khả năng