Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thể
  incapable of [tellinga lie
  không thể nói dối
  bất tài, kém cỏi
  as a lawyer she's totally incapable
  bà ta là một luật sư rất tồi
  drunk and incapable
  say không còn biết trời đất là gì nữa

  * Các từ tương tự:
  incapableness