Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insusceptible /insə'septəbl/  

 • Tính từ
  không tiếp thu; không dễ bị
  insusceptible of flattery
  không tiếp thu sự nịnh hót, không chịu được sự nịnh hót
  insusceptible to infection
  không dễ bị nhiễm trùng
  không dễ bị xúc cảm